I ORGANIZUJĄCY WEBINARIA

Webinaria organizuje SAP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 zwana dalej „SAP”.

II WEBINARIA

SAP – SimpleTalent.pl organizuje webinaria w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w wydarzeniach zamieszczonych na stronie www.simpletalent.pl. Webinaria skierowane są do kadry kierowniczej związanej z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

III ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium należy przesłać do SimpleTalent.pl, korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.simpletalent.pl lub serwis do rejestracji http://avayo.pl/. Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.

IV ZMIANY TERMINU WEBINARIUM

W przypadku odwołania webinarium – SAP – SimpleTalent.pl zorganizuje webinarium w innym wskazany przez siebie terminie. SAP SimpleTalent.pl zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinarium. V WEBIANRIUM ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI Udział w webinarium jest bezpłatny.

VI OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

SAP posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody SAP.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników seminariów i szkoleń będą przetwarzane przez SAP w celu świadczenia usług w obrębie webinarium, a także w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody – w celach marketingowych (zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z późn. zm.), ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,poz. 2135 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243). Administratorem danych osobowych jest SAP. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do zawierania umów z konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.